Odnawialne Źródła Energii w
Gminie Włodawa

RODO

         Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informuję, co następuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włodawa z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: rodo@gmina-wlodawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn.” Energia z natury – fotowoltaika w Gminie Włodawa” zawartej między Gminą Włodawa a Województwem Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych a także utrzymania trwałości projektu oraz w celach zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej oraz wynikających z niej obowiązków w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych.
 4. Podstawą przetwarzania jest:
  1. zawarcie i realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  2. obowiązek prawny ciążący na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z zwartą umową – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE, Seria L, 2013 r., Nr 347, s. 30 z późn. zm.),
  5. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE, Seria L, 2014 r., Nr 286, str. 1),
  6. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowej w perspektywie finansowej 2014-2010 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.)
  7. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2019 r. 0.869 tj.)
  8. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. 0. 1145 tj.)
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji Projektu pn.” Energia z natury – fotowoltaika w Gminie Włodawa” na podstawie zawartych umów, w tym: Minister Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca RPO WL (IZ), podmioty wykonujące czynności związane z projektowaniem, nadzorem inwestorskim, wykonawcy i podwykonawcy robót, podmioty będące gwarantami wykonanej instalacji fotowoltaicznej i podmioty odpowiedzialne
  z tytułu rękojmi za wady
  ;
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu świadczenia usług, jednak wyłącznie, jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim wypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  1. sprzeciwu przetwarzania danych,
  1. żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  2. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych,
  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
 2. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym;
 3. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu;
 4. Pragniemy zapewnić, że Gmina Włodawa dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.